Emotional Status In Marathi 

 Emotional Status In Marathi Are One Of The Marathi Whatsapp Status Peoples Love The Most. Emotional Status Marathi Have 2000+ search volume per month. Thats Means 2000 Peoples Want Emotional Marathi Status Monthly.

Emotional Status In Marathi
Emotional Status In Marathi

हे देवा त्याला पण माझी आठवण येउ दे आणि कोणी त्याची आठवण रोज काळते हे समजू दे

Emotional Status In Marathi
Emotional Marathi Status

आज एक चेहरा हंसताने बघितला, मग लक्षात आले के असल्याचं एक चेहऱ्याने मला बरबाद केले आहे
Emotional Status In Marathi


एक वेळ असा होता के ते Online ये बोलायला कॉल करत होते आणि आज एक वेळ आहे के Online बगुन Offline जाणे सुरु आहे

Emotional Status In Marathi

मुलीचे प्रेम सोपे नसते, मनात प्रेम जरी असले तरी सांगणे कठीण असते

Emotional Status In Marathi

जेवा पुळच्याला कळते ना के आपण त्याचा शिवाय राहू शकत नाही, तेवा तो या गोष्टी चा फायदा घेत राहतो

Emotional Status In Marathi

मी तर माझा mobile पण या धाकाने दूर नाही ठेवत के तुझा चुकीने कॉल आला तर उचलता आला पाहिजे

Emotional Status In Marathi


आज पण मी जेवा उठतो तर आधी whatsapp चे message चेक करतो, हे माहिती असून के तू मला परत message करणार नाही आहे

Emotional Status In Marathi

एव्हडेच माझा वर प्रेम होते तर दुसऱ्यावर कसे काय झाले हे मला आज पण समजत नाही

Emotional Status In Marathi

जर कोणी तुमाला तुमची चूक असून, तुमाला स्वतः Sorry बोलत असेल तर समजून जा के त्याचा वरून जास्त प्रेम तुमचा वर दुसरं कोणी नाही करू शकत

Emotional Status In Marathi

आज मला कळले के, जेवा कोणत्या मुलाला कोणत्या मुलीला सोडायचे असते तर तो तिचा character वर बोट उचलतो

Emotional Status In Marathi

लक्षात ठेवा आज ज्याच्या कळे तुमचासाठी वेळच वेळ आहे एक दिवस तेच बोलतील के वेळ नाही माझा काळे आता तुझासाठी

Emotional Status In Marathi

जेवा लोकांच्या जीवनात तुमची ज्यागा कोणी घेते ना, तर घेउ द्या आणि तीतून बिना काही बोले निगुन जा

Emotional Status In Marathi

लोक बोलतात तू change झाला आहे पण आता त्यांना कोण सांगेल के जो माझा सोबत जसा आहे मी त्याचा सोबत आता तसाच आहे

Emotional Status In Marathi

आता तर ठरवले आहे, आपण पण तसाच यायचे जसे लोक आपल्याशी राहतात

Emotional Status In Marathi

जेवा कोणी तुमच्याशी बोलणं कमी करतो किंवा तुमचा Msg लव्ह कर Seen करत नाही तर समजून जाजा के आता त्याचा जीवनात तुमची किंमत कमी झाली आहे

Emotional Status In Marathi

आता असं वाटते के जे झाले ते चांगल्यासाठीच झाले

Emotional Status In Marathi

जर तुमाला तुमचे जीवनात आनंदा ने जगायचे आहे तर कधीच कोणाची सवय होउ देउ नका

Emotional Status In Marathi

आता तर असं वाटत आहे के, तो message कधीच नाही येणार ज्यामुळे माझ्या Face वर Smile येत होती

Emotional Status In Marathi

लोक बोलतात भुलून जाय ते सर्व, पण आता त्यांना कोण सांगेल बोलणं सोपे असते करणे नाही

Emotional Status In Marathi

विसरायला नाही नेहमी  सोबत राहायला प्रेम केले होते मी

Emotional Status In Marathi

काही बोला पण, जेवा मन तुटते ना तर Songs चे Lyrics खूप लागल्याने समजाला लागतात

Emotional Status In Marathi

औकात नाही सोबत राहायची आणि करतात गोष्टी प्रेमाचे

Emotional Status In Marathi

जे कधी माझा wait करत होते ते आज दुसरा कोणाचा तरी wait करत, या वरून वाईट गोष्ट काय होउ शकते

Emotional Status In Marathi

किती पण काम करा, किती पण busy राहा, पण एकट्यात तीच व्यक्ती आठवते ज्याचा सोबत आपल्याला आपली जीवन कडायचे होते

Emotional Status In Marathi

ब्रेकअप नंतर पण ९०% मुलं हे तोच mobile number ठेवतात कारण त्यांना असे वाटते के ते कधी तरी तर परत call करेल

Emotional Status In Marathi

काय फायदा आहे राव, या jio च्या unlimited call आणि data चा जेवा कोणी बोलायलाच नाही

Emotional Status In Marathi

सर्वात जास्त तेवा दुःख होते जेवा कोणी आपला आपल्या समोर दुसऱ्याचा होउन जातो

Emotional Status In Marathi

जेवा गरज संपतेना तेवा Reply Late येणे सुरु होतात आणि बोलणं कमी होउन जाते आणि भांडण जास्त

Emotional Status In Marathi

तुला प्रेम नव्हते बस सवय होती माझी, आणि तर तू आज सवय बदलून दिली आहे

Emotional Status In Marathi

देवाने सर्व दिले मला बिना मागे, पण तूच आहे ज्याला किती तरी मागितल्या वर सुद्धा देव देउ शकला नाही

Emotional Status In Marathi

कधी कधी कोणाला लक्षात ठेवल्या वरून जास्त विसरणे चांगले असते

Emotional Status In Marathi

आता काय माहिती भेट होणार का नाही, पण हे मन कधीच उमीद सोडत नाही

Emotional Status In Marathi

कोणावर एवढे पण प्रेम करू नका के त्याचा शिवाय जगणे हे मरण्या सारखे होणार

Emotional Status In Marathi

तुझा शिवाई आता राहिले जात नाही, तूच माझा सर्व काही आहे हे तुला का कळत नाही

Emotional Status In Marathi

जेवा पुळचाचे प्रेम कमी होते ना तर त्याला थोडी Space हवी होणे सुरु होते

Emotional Status In Marathi

ज्येवा पासून तू गेली आहे या मनात जागा रिकामीच आहे

Emotional Status In Marathi

जो तुमचा साठी रडतो ना तोच तुमचा वर प्रेम करतो बर का

Emotional Status In Marathi

आज पण हे मन ऐकत नाही, तुझा आठवणीत रडतच राहत

Emotional Status In Marathi

किती Trust केला होता तुझावर, पण काय माहिती होते के तू त्याचा फायदा घेशील

Emotional Status In Marathi

माझा मुळे नाही, कोणी तरी माझासाठी रडायला पाहिजे

Emotional Status In Marathi

आज पण मला एक गोष्ट समजत नाही प्रेम तरास देते के आठवण

Emotional Status In Marathi

एकटे राहण्यात पण एक वेगडीच मजा आहे, जीवन हे Tension फ्री आहे

Emotional Status In Marathi

आता तर प्रत्येक नाते हे फक्त नावा पुरतं असते असे वाटतं आहे

Emotional Status In Marathi

जेवा तुमची खराब वेळ येते ना तर जवळ चे सुद्धा परके होउन जातात

Emotional Status In Marathi

आज पण मला कळत नाही के ते खरंच प्रेम करत होती के timepass

Emotional Status In Marathi

हे वेळे आज पण हे मन फक्त तुझीच आठवण करते समजले

Emotional Status In Marathi

कोणावर इतक पण प्रेम करू नका के स्वतःवर प्रेम करायला वेळ मिळेल नाही


जाता जाता पण ते बोलून गेली, के मी तुझा जीवनातून गेल्यावरच तू आनंदी राहशील, हेच माझे सर्वात मोठे दुःख आहे

Emotional Status In Marathi

जेवा आपल्याला बोलायचे असते तेवाच समोर चा Busy का असतो समजत नाही

Emotional Status In Marathi

ज्यांना कोणी चिडवत नाही त्याचा वर कोणी प्रेम करत नाही
Last Words,

Thanks For Reading My Post Emotional Status In Marathi Guys If You Like This Post Then Please Share This Post And If You Want To Tell Anything About This Post Then Please Comment.

No posts.
No posts.